Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i fem steg

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en metod för att underlätta arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivare ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven på en god arbetsmiljö och att ingen arbetstagare blir sjuk eller skadar sig i arbetet.

Målet med arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa. Dina anställda ska alltså inte drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Du som är arbetsgivare har huvudansvar för arbetsmiljön och att arbetsmiljölagstiftningen (AML) följs.

Arbetsmiljölagen gäller för alla arbetstagare. Även för den som genomgår utbildning, för deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program, och några fler. Barn i förskolan och elever på fritidshem omfattas inte.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innehåller vissa steg som tar sin grund i verksamhetens arbetsmiljöpolicy och rutiner. Arbetsmiljöpolicy och rutiner ska skrivas ner om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Fem steg som underlättar systematiskt arbetsmiljöarbete

Gör så här

  1. Undersök arbetsförhållandena.
  2. Bedöm riskerna du hittar.
  3. Åtgärda och skriv handlingsplan.
  4. Följa upp åtgärder du genomfört.
  5. Dokumentera och fördela uppgifter till fler.

Undersök arbetsförhållandena

Granska de arbetsmoment och arbetsuppgifter som ingår under ett arbetspass för att se risker som kan leda till skada (olycka). En risk kan även finnas då någon skadat sig eller nästan skadat sig (tillbud).

Vad som kan påverka kroppen: Lyft, förflyttningar och vridmoment, arbetstidens förläggning, passiv rökning, arbete på annan plats än hemmet, brist på information, instruktioner och kommunikation.

Vad som kan påverka måendet: Samtalston och bemötande, brist på information och kommunikation, otydligheter om vad som ingår i assistentens arbetsuppgifter och hur dessa ska utföras.

Bedöm riskerna du hittar

Börja med att skriva ner de risker du hittat. Bedöm om risken är allvarlig eller inte. Till stöd för din bedömning kan du svara på de här frågorna.

  • Hur sannolikt är det att risken inträffar?
  • Om den inträffar vilka blir då konsekvenserna?
  • Är dessa allvarliga eller inte?
  • Hur ofta blir arbetstagaren utsatt för risken?

Om du inte har tillräckliga kunskaper om din verksamhet för att göra en riskbedömning ska du ta hjälp av någon som kan. Exempelvis kan en ergonom hjälpa dig om det handlar om bedömning av förflyttningar.

Publicerad
den 27 augusti, 2015
Uppdaterad
för 4 månader sen