Om branschorganisationen KFO Personlig Assistans

KFO Personlig Assistans kommer att verka för:

  • Förutsägbarhet och framförhållning beträffande ersättningssystem, regelverk och uppföljning,
  • en ersättningsnivå och modell som bättre tar hänsyn till behoven hos assistansberättigade, löneutvecklingen och behovet av kompetensutveckling för personliga assistenter,
  • en mångfald av utförare med utrymme för mindre företag och idéburen verksamhet och
  • ett utvecklingsarbete beträffande begreppsdefinitioner, kvalitet och transparens i nära dialog med assistansanvändare.

Genom KFO har medlemmarna en gemensam företrädare för idédriven och idéburen personlig assistans.

Om KFO Personlig Assistans

Branschorganisationen KFO personlig assistans företräder drygt 500 medlemmar med 33 000 anställda. Bland medlemmarna finns brukarkooperativ i ideella eller ekonomiska föreningar, ägarledda företag och egna arbetsgivare. Gemensamt är att de är tydligt idédrivna och att de ofta har egna erfarenheter av funktionsvariationer och personlig assistans. 

KFO Personlig Assistans uppgift är att hantera övergripande frågor av betydelse för möjligheterna att bedriva verksamhet inom personlig assistans, verka för långsiktighet och för en kvalitetsutveckling som tar hänsyn till de ursprungliga intentionerna bakom assistansreformen. KFO Personlig Assistans vill också möjliggöra valfrihet med en mångfald av utförare där idéburna verksamheter och mindre företag är inkluderade.

Läs pressmeddelandet om KFO Personlig Assistans.

Bakgrund

KFO inledde redan i slutet av 2013 en särskild satsning på påverkansarbete inom personlig assistans. På stämman 2016 beslutades om en permanentning av projektet. Ansvarig för satsningen är Hanna Kauppi, med lång erfarenhet av området både som VD och av styrelsearbete i branschorganisationer.

Syftet med projektet är bland annat att företräda KFOs medlemmar genom att bredda och fördjupa kontakter med myndigheter och politiker, att bedriva opinionsbildning genom aktiviteter och media samt att medverka i och lämna synpunkter i olika projekt och utredningssammanhang.

Ett par centrala frågor under har varit ersättningsnivån för personlig assistans och frågan om kvalitet i praktik ur den assistansberättigades perspektiv.

– Frågan är viktig, inte minst för att kvalitetsutveckling i assistansanordning bara kan ske med utgångspunkt i de assistansberättigades upplevelse, säger Hanna Kauppi.

Syftet var att diskutera möjligheten att utveckla principer för kvalitet ur ett assistansanvändarperspektiv. I mars 2015 lämnades en projektansökan till Allmänna Arvsfonden.

– Vi har bland annat haft fokus på kvalitet i praktik ur den assistansberättigades perspektiv i både konferens och seminarier under 2015. Brukarorganisationer och anordnarsidan, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och riksdagsledamöter har medverkat och det har varit välbesökta evenemang.

En kostnadsundersökning som omfattade medlemsföretag med drygt 870 brukare har legat till grund för en stor del av påverkansarbetet under det gångna året.

– Analysen av resultatet gjorde att vi kunde peka på svagheter i utredningen om assistansersättningen som kom samma år. Utredningen kom senare att bordläggas. KFOs undersökning visar också på ett feltänk i uppräkningen av ersättningen, där man inte tagit hänyn till alla lönekostnader för personliga assistenter, som exempelvis utbildningslön. KFO har nu för avsikt att på nytt göra en motsvarande uppföljning för att se hur kostnadsökningar, borttagen ungdomsrabatt i arbetsgivaravgiften och en lägre ersättningsnivå kan påverka anordnarna.

Det har blåst hårt kring branschen under det gångna året. De hetaste frågorna har varit den låga ersättningsjusteringen, efterskottsbetalning, den så kallade fuskdebatten samt oron inför direktiven till den kommande utredningen om LSS.

– KFO har lämnat synpunkter i olika sammanhang och konstellationer, till Försäkringskassan, Socialdepartementet och i offentlig debatt. Det har rört frysningen av ersättningsjusteringen till 1,4 procent, att många av KFOs medlemmar nu är på väg att nå en gräns för vad man klarar ekonomiskt, men också att exempelvis fuskdebatten till del har varit osaklig och inte tagit fasta på faktiska siffror, säger Hanna Kauppi.

Det har gjorts ett antal ändringar i regelverket för personlig assistans, kontrollen ha blivit avsevärt mycket bättre. Nu är det dags att analysera resultaten, menar hon.

Hanna Kauppi har under året representerat KFO i Försäkringskassans referensgrupp som behandlat bland annat frågan om ersättningsmodell för assistansföretagen.

– Vi lyckades få Försäkringskassan att återta beslutet om införande 2015, men nu har beslut fattats om efterskottsbetalning, dessvärre utan ordentlig konsekvensanalys, vilket kommer att drabba små anordnare, säger hon.

– Nu är det viktigt att bevaka det praktiska införandet och övergångsreglerna så att de blir till det bästa för KFOs medlemmar. Risken är annars att vi får ett oligopol med kommunen och ett fåtal större privata aktörer som också utför assistans på entreprenad till en lägre kostnad.

Det finns mycket att vinna på att samla arbetsgivartjänster, näringspolitik och branschfrågor i stort.

– Det finns massor att göra. Dels tror jag att KFOs medlemmar kan gå i bräschen för att visa på vilket sätt man ska verka för kvalitet i personlig assistans. Dels har det här projektet visat värdet av aktiv med- och påverkan för att myndigheter och politiker ska ta hänsyn till anordnarnas förutsättningar och till intentionerna i assistanslagstiftningen.