Om etiska riktlinjer för branschorganisationen KFO Personlig Assistans

Här ser du de etiska riktlinjer som omfattar medlemmar inom KFO Personlig Assistans. Du som är arbetsgivare och medlem ska godkänna riktlinjerna en gång per år. Syftet är att verka i linje med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att främja assistansreformens långsiktiga perspektiv med utgångspunkt i en gemensam värdegrund.

Etiska riktlinjer för branschorganisationen KFO Personlig Assistans

Senaste uppdatering

Riktlinjerna uppdaterades senast 2018-04-26.


Medlemsverksamheter inom personlig assistans hos Arbetsgivarföreningen KFO är värdegrundsstyrda. Associationsformerna är flera så som kooperativ, ägarledda bolag och egna arbetsgivare. Arbetsgivarföreningen KFO har idag ca 500 medlemmar inom personlig assistans som sysselsätter cirka 36 000 anställda i varierande omfattning. Medlemmarna finns i hela landet.

KFO:s etiska riktlinjer är avsedda att verka i linje med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att främja assistansreformens långsiktighet med avseende på följande områden:

 • Värdegrundsstyrd personlig assistans utifrån assistanslagstiftning och intentioner i förarbeten,
 • god kvalitet i utförandet av personlig assistans,
 • öppenhet kring utförande och ekonomi,
 • god arbetsgivarsed, med avseende på villkor, bemötande och likabehandling av personliga assistenter och
 • motverka mutor och korruption.

Betydelsen av etiska riktlinjer och medlems åtagande

Ett intygande av KFO:s etiska riktlinjer innebär att medlem avser att efterleva FN-konventionen och assistanslagstiftningen, utifrån intentioner i förarbeten, samt utöver arbetsrättsliga och kollektivavtalade villkor verka för god arbetsgivarsed.

Medlem undertecknar KFO:s etiska riktlinjer i samband med inträde. Lämpligtvis deklareras en uppföljning av riktlinjerna i samband med årsbokslut eller annan för ägare/medlem och uppdragsgivare öppen handling. Medlem bekräftar årligen, på KFO:s förfrågan, efterlevnad av de etiska riktlinjerna.

Medlem ska i och med åtagandet av de etiska riktlinjerna följa dessa och kunna förklara eventuella avvikelser. KFO förbehåller sig rätten att utesluta medlem som väsentligen avviker från riktlinjerna.

Värdegrundsstyrning utifrån assistanslagstiftningens intentioner

Medlem ska arbeta aktivt för att möjliggöra den assistansberättigades självbestämmande och säkerställa den enskildes integritet i assistansen. Så ska ske med avseende på arbetsledning, fördelning av assistansersättning samt kvalitets- och uppföljningssystem som tydliggör inflytandet. De personliga assistenterna ska inkluderas i förståelsen för uppdragsgivarperspektivet.

Kvalitet och transparens

För kvalitet och transparens i verksamheten ska medlem ha:

 • Rutiner och metoder för att möjliggöra självbestämmande och säkerställa den enskildes integritet i assistansen,
 • rutiner och metoder för att säkerställa tillgänglighet till kunskap om hur den individuella assistansersättningen kan fördelas och användas,
 • rutiner och metoder för rådgivning, rekrytering, vikarietillsättning, utbildning och konkret stöd för att assistansen ska fungera väl med avseende på säkerhet och kvalitet och
 • avtal som tydliggör ansvarsfördelningen mellan assistansberättigad/uppdragsgivare och assistansanordnare.

Lagstiftning och arbetsgivaransvar

Medlem ska följa aktuella regelverk, förordningar, föreskrifter och kollektivsavtalsenliga anställnings- och arbetsvillkor, med bibehållen målsättning att värna självbestämmande och integritet för den assistansberättigade.

Medlem arbetar aktivt för att:

 • tillämpa god arbetsgivarsed,
 • tillse att arbetstagare garanteras rättvisa villkor utan urskiljning eller diskriminering,
 • tillse att lagstiftning, regelverk och avtal som direkt berör de anställda förmedlas till dessa,
 • tillse att anställda har kunskap för att kunna motverka mutor och korruption,
 • respektera arbetstagarnas rätt att gå med i de fackföreningar de själva önskar och
 • värna yrkesrollen personlig assistent och verka för utvecklad status.

Assistansanvändarens inflytande och ställning

Medlem ska verka för att alla anställda i verksamheten utgår från och respekterar den assistansberättigades behov och förmåga samt rätt till självbestämmande, integritet och utveckling.

Medlem ska ha konkreta rutiner och metoder för att möjliggöra assistansanvändarens självbestämmande samt för att värna den enskildes integritet i den personliga assistansen.

Medlem ska ha konkreta rutiner och metoder för att säkerställa barns rättigheter beträffande relevant och anpassad information samt möjligheten för barn att föra fram sina åsikter. Särskild hänsyn ska tas till unga vuxnas behov av utveckling och möjlighet att växa upp till självständiga individer.

Medlem ska ha adekvata metoder och medel för kommunikation så att den assistansberättigade bereds möjlighet att tillämpa självbestämmande i praktiken.

Ett skriftligt avtal ska alltid upprättas mellan anordnare och assistansberättigad, på anordnarens initiativ. Avtalet ska definiera uppdraget samt tydligt reglera respektive parts rättigheter respektive skyldigheter. Avtalet ska inte ha bindningstid och uppsägningstidens längd bör vara kortast möjlig med hänsyn tagen till att anordnaren, utifrån god arbetsgivar- och anordnarsed, kan avsluta uppdraget.

Det ska vara tydliggjort för den assistansberättigade hur assistansersättningen fördelas och kan användas samt på vilket sätt användningen av timmar och ersättning återredovisas och kan utgöra beslutsunderlag.

Uppförande

Medlem avser att, i enlighet med KFO:s etiska riktlinjer, bedriva en långsiktigt hållbar assistansanordning genom:

 • efterlevnad av lag, förordning, förskrifter och allmänna råd
 • ansvars- och respektfull användning av assistansersättningen inklusive sanningsenlig redovisning av utförd personlig assistans
 • ansvars- och respektfull hantering av avtal, avslut och övergång till ny assistansanordnare
 • ansvars- och respektfull hantering av kontakt med potentiella kunder
 • att motverka mutor och korruption
 • en öppenhet för att bli granskad och jämförd.

Riktlinjerna är framarbetade tillsammans med assistansanordnare som är medlemmar hos KFO. Som medlem åtar ni er att följa de etiska riktlinjerna och att förklara eventuella avvikelser. KFO förbehåller sig rätten att utesluta en medlem som väsentligen avviker från riktlinjerna.


Så godkänner du riktlinjerna

Du godkänner de etiska riktlinjerna genom att logga in på KFO:s webbsajt, klicka på länken Mina sidor och därefter klickar du på länken Godkännande etiska riktlinjer.

Vem kan lämna godkännande?

Godkännande kan enbart lämnas av den som är verksamhetsansvarig eller VD (firmatecknare). Om er firmatecknare saknar ett användarkonto till webben, kan en behörig administratör i er verksamhet skapa ett nytt användarkonto.

Bekräftelse på att du följer de etiska riktlinjerna

När du klickat på länken Skicka in godkännandet kommer du till en webbsida där du kan ladda ner en förtroendesymbol som visar att din verksamhet följer de etiska riktlinjerna. Symbolen kan användas i företagets informations- och marknadsföringsmaterial och på företagets webbplats.

Publicerad
den 14 mars, 2017
Uppdaterad
för 3 månader sen