Intressepolitik för idéburen välfärd

Idéburna välfärdsföretag och organisationer bidrar till ökat inflytande och delaktighet för medborgare och brukare. Med idéburen välfärd menar vi idéburen vård och social omsorg samt idéburen förskola och skola.

Alla företag som tillhandahåller välfärdstjänster, oavsett ägarform och typ av verksamhet, bör drivas hållbart och långsiktigt.

Arbetsgivarföreningen KFO:s medlemmar finns inom områden som personlig assistans, förskola, skola, äldreomsorg, social omsorg och vård. Tillsammans bidrar de till ökat inflytande och delaktighet för medborgare och brukare.

Under de senaste 25 åren har den svenska välfärden avreglerats, vilket har möjliggjort för både våra medlemmar och andra aktörer att bedriva verksamhet. Det är bra, men avregleringen gjordes snabbt och regelverken anpassades inte för att stimulera kooperativt, samhällsnyttigt eller idéburet företagande.

Så lite som 2–3 procent av den offentligt finansierade välfärden i Sverige utförs idag av kooperativa och idéburna verksamheter. Det kan jämföras med våra nordiska grannländer där Norge har dubbelt så stor andel idéburen välfärd och Danmark cirka fem gånger så stor. Sverige har i internationell jämförelse hamnat i bakvattnet.

Vår strävan är att öka kunskap och förståelse för välfärd som utförs av kooperativa och idéburna företag och skapa likvärdiga förutsättningar att bedriva verksamhet oavsett associationsform. En sådan utveckling gynnar pluralism och skapar verklig delaktighet och inflytande för brukarna av dessa offentligfinansierade tjänster.

Vi har under lång tid bedrivit intressepolitiskt påverkansarbete inom området personlig assistans. Vår utgångspunkt är FNs deklaration om mänskliga rättigheter som sätter fokus på allas lika värde och lika rätt. 2016 bildades branschorganisationen KFO Personlig Assistans, som företräder assistansanordnarna inom KFO i syfte att nå ökat inflytande samt påverka på politisk och myndighetsnivå.

Arbetsgivarföreningen KFO verkar inom det allmänna intressepolitiska arbetet för övergripande frågor och långsiktigt reformarbete som stärker hela sektorn och kan bidra till mer jämlik välfärd i Sverige.

Så jobbar vi intressepolitiskt

Vi vill stärka välfärdsföretagens förutsättningar genom att

  • öka kunskap om kooperativt, samhällsnyttigt och idéburet företagande inom välfärden hos politiker, opinionsbildare och myndigheter,
  • underlätta för stat, kommuner och landsting att sluta ändamålsenliga avtal med kooperativa, samhällsnyttiga och idéburna verksamheter,
  • verka för rimliga och förutsägbara ersättningssystem och regelverk,
  • verka för utveckling av nationell statistik av god kvalitet inom Statistiska Centralbyrån,
  • verka för forskning och utveckling för kooperativt och idéburet företagande och
  • bedriva utvecklingsarbete för ledning och styrning av välfärdsverksamheter inom vår sektor.