Mer än 75 år av arbetsgivarservice och det är bara början

Det här är berättelsen om en resa påeldad av idédrivna organisationer. Från Sveriges största lönekontor på 1940-talet fram till en modern arbetsgivarorganisation för kooperativa företag, civilsamhälle, idéburna organisationer och samhällsnyttiga företag. Vårt unika huvudavtal löper som en lila tråd genom händelserna.

Innehåll
Vad betyder KFO?
Kort berättelse om lång arbetsfred
Nya medlemsgrupper
Milstolpar längs vägen

Vad betyder KFO?

En gång var KF Sveriges största företag

KFO betydde ursprungligen Kooperationens förhandlingsorganisation. På den tiden var Kooperativa Förbundet (KF) inte bara Sveriges största företagsgrupp, utan också initiativtagare till en helt egen idédriven sektor på den svenska arbetsmarknaden. Förutom detaljhandeln som drevs av konsumentföreningarna, hade KF industriella verksamheter som producerade allt från polyesterkostymer och cornflakes till gaffeltruckar och bildäck.

Arbetsgivarföreningen KFO var en gång en del av Kooperativa Förbundet

Kooperativa Förbundets egen varudistribution. Foto: KF bibliotek.

Och vi var KF:s lönekontor

Anledningen till den egna tillverkningen var att kooperationen från början utsattes för leveransbojkotter från producenter som var starkt kopplade till den privata detaljhandeln. Tyngdpunkten på detaljhandel och industri avspeglades även på KFO, som i mitten av 1960-talet hade cirka 60 anställda, inklusive en egen tidsstudie­avdelning. Det var tider det.

Namnet KFO är numera enbart ett namn

Idag är KFO inte längre någon initialförkortning. Sedan år 2005 är det enbart ett namn på Arbetsgivarföreningen KFO. För att manifestera att medlemmarnas behov och efterfrågan på tjänster har utvecklats.

Kort berättelse om lång arbetsfred

Ryggrad med huvudavtal

Allt sedan bildandet 1943 (samma år som Ikea) har KFO:s organisatoriska ryggrad krönts av det huvudavtal som tecknades med LO, och som omfattar samtliga medlemmar. Avtalet innebär att KFO garanterar de fackliga motparterna konkurrensneutrala avtal, samtidigt som de fackliga organisationernas motprestation är arbetsfred.

De tröga ventilernas mirakler

Vi är en fredlig organisation — huvudavtalet ger oss unika möjligheter till att fortsätta vara det. I vanliga fall är strejk och lockout det yttersta sättet att lösa en intressekonflikt på mellan arbetsgivarorganisation och fackliga motparter. Vi hanterar istället sådana tvister genom formella och interna medlingar som parterna efter en strandad förhandling tvingas in i. Huvudavtalet och dess uppbyggnad skyddar KFO:s medlemsföretag från legala konflikter.

Nya medlemsgrupper

Under åttiotalet började den KF-ägda industrisektorn att avvecklas, mot bakgrund av att världshandeln utvecklades snabbt och det inte längre fanns inköpshinder. Samtidigt skärptes konkurrensen inom detaljhandeln betydligt.

Allan Larsson håller föredrag under årsmötet när Arbetsgivarföreningen KFO fyller 75 år

Hur kan vi förstå tiderna vi lever i? EU-kommissionens rådgivare Allan Larsson håller föredrag under årsmötet när Arbetsgivarföreningen KFO fyller 75 år. (2018)

För Arbetsgivarföreningen KFO innebar detta ett tapp av ett stort antal medlemsföretag. Samtidigt lockades en mängd idéburna och nykooperativa verksamheter till KFO tack vare värdegrunden och huvudavtalet med de fackliga organisationerna. Medlemsantalet växte i takt med att nya medlemsgrupper valde att ansluta sig. 1980 kom de ideella organisationerna. I slutet av åttiotalet blev det möjligt att driva kooperativa förskolor finansierade av kommunerna och 1988 blev kooperativa förskolor en ny medlemsgrupp i KFO.

Under nittiotalet blev även vård- och omsorgsföretag, friskolor och personlig assistansanordnare nya avtalsområden.

Erfarenheterna av att etablera nya avtalsområden och den stora acceptansen för KFO:s värdegrund och huvudavtal ledde till att även verksamheter inom folkrörelserna, arbetskooperativen och partierna blev medlemmar i KFO.

Medlemstillväxten i siffror.

Milstolpar längs vägen

1906: KF:s kongress vill ha åtta timmars arbetsdag. »Kooperationen bör föregå med gott exempel«, resonerades det.

1912: Det första kollektivavtalet tecknas. Gäller KF:s kontors- och lagerpersonal vid huvudkontoret i Stockholm och förbundets avdelningar.

1938: Saltsjöbadsavtalet tecknas mellan Landsorganisationen i Sverige (LO) och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF, nu Svenskt Näringsliv). Blir förebild för andra huvudavtal.

1942: Konsumentkooperationens pensionslösningar omfattar alla kategorier av anställda.

1943: Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) bildas den 31 januari. Medlemmarna är KF, KF-industrier, Konsum och Folksam.

1946: Huvudavtal med LO tecknas. Parternas gemensamma önskan är att »den kooperativa rörelsen inte hindras i tävlan på lika villkor med annan företagsamhet att utvecklas i allt större omfång och betydelse«.

1947: Företagsnämnder, samråd och förslagskommittéer införs. Fokus på rådgivning, arbetarskydd, trivsel, arbetsmiljö, utbildning och information.

1949: OK-koncernen blir medlem.

1951: Fonuskoncernen blir medlem.

1972: Riksbyggenkoncernen blir medlem.

1980: Ideella organisationer ny medlemsgrupp.

1988: Förskolor ny medlemsgrupp.

1991/1992: Vård- och omsorgsföretag ny medlemsgrupp.

1994: Friskolor och personlig assistansanordnare nya medlemsgrupper.

1995: Folkrörelser ny medlemsgrupp.

1998: Arbetskooperativen ny medlemsgrupp.

2000: Folkets hus och Parker ny medlemsgrupp.

2005: Namnändring till Arbetsgivarföreningen KFO och stadgeändring.

2017: Lansering av intressepolitiskt program för att stärka den kooperativa och idéburna sektorn.

2018: Arbetsgivarföreningen KFO fyller 75 år.

2019: Vi lanserar vår största förändring på 20 år när våra nya avtalsförsäkringar börjar gälla. Vi startar också en egen omställningsstiftelse (Ciko) tillsammans med LO för att ytterligare pressa ner de försäkringspremier arbetsgivarna betalar och för att omfatta fler anställningsformer än tidigare.

Nyfiken på medlemskap?

Då vill vi gärna veta mera om din verksamhet.

Medlemsansökan

…eller läs mer om våra tjänster först.