Stadgar

KFO:s stadgar antagna på stämman den 28 maj 2019.

Innehåll
§ 1 Uppgifter
§ 2 Ansökan om medlemskap
§ 3 Medlems åtagande och skyldigheter
§ 4 Årsavgifter
§ 5 Dispositionsfond
§ 6 Organisation
§ 7 Stämman
§ 8 Stämmans sammanträden
§ 9 Valberedning
§ 10 Styrelsens ställning och sammansättning
§ 11 Styrelsens uppgift och sammanträden
§ 12 Styrelsens beslutsmässighet
§ 13 Verksamhetskommittéer
§ 14 Revisorerna
§ 15 Förbundsdirektören
§ 16 Kollektivavtal
§ 17 Konflikt
§ 18 Ersättning vid konflikt
§ 19 Medlemskapets upphörande (utträde)
§ 20 Tvist
§ 21 Stadgeändring eller KFO:s upplösning

§ 1 Uppgifter

I Arbetsgivarföreningen KFO (KFO) kan medlemskap innehas av verksamheter med företrädesvis kooperativ eller annan idéburen karaktär, liksom verksamheter som ägs av brukare, kunder eller anställda, i deras egenskap av arbetsgivare. Även arbetsgivare som har eller har haft anknytning till sådana verksamheter kan inneha medlemskap i KFO. KFO ska självt eller genom eget eller samägt serviceaktiebolag

 • ge medlemmarna rådgivande arbetsgivarservice,
 • träffa avtal med arbetstagarorganisationer för medlemmarnas räkning,
 • hjälpa medlemmarna vid förhandlingar och tvister med arbetstagarorganisationer och enskilda arbetstagare,
 • verka för goda förhållanden mellan medlemmarna och deras anställda samt
 • i övrigt bidra till medlemmarnas utveckling som arbetsgivare.

§ 2 Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt på ett fastställt formulär. Styrelsen (eller den som styrelsen utsett) prövar ansökan och beslutar om medlemskap.

§ 3 Medlems åtagande och skyldigheter

Medlem är under hela medlemstiden bunden av samtliga de kollektivavtal som omfattar medlemmens bransch/kollektivavtalsområde (avseende bland annat allmänna anställningsvillkor, tjänstepension, försäkringar och förhandlingsordningar). Medlemskapet omfattar samtliga anställda, såvida inte styrelsen medger undantag. I samband med inträdet är medlem skyldig att teckna de försäkringar och övriga förbindelser med försäkringsbolag och andra berörda institut som krävs för kollektivavtalens upprätthållande.

Medlem åtar sig att

 • följa dessa stadgar och de anvisningar som styrelsen meddelar med stöd av dem,
 • följa vad som föreskrivs i KFO:s kollektivavtal och arbetsrättsliga författningar samt agera i enlighet med god sed på arbetsmarknaden och
 • lämna sådana uppgifter som är av betydelse för KFO:s verksamhet.

För tid efter medlemskapets upphörande är medlemmen enligt § 26 stycke 2 medbestämmandelagen skyldig att fortsätta tillämpa kollektivavtalen under dess återstående innevarande avtalsperiod, dock ej såvitt gäller förhandlingsordningar. I den mån ett avtal löper tillsvidare åtar sig medlemmen gentemot KFO att tillämpa avtalet till dess det allmänna villkorsavtalet löper ut.

§ 4 Årsavgifter

Medlem är skyldig att varje år betala medlemsavgift till KFO och serviceavgift till KFO:s serviceaktiebolag (som KFO äger helt eller delvis). Årsavgifterna beslutas av stämman efter förslag från styrelsen och faktureras av serviceaktiebolaget. Årsavgifterna ska betalas under årets första kvartal. Ny medlem ska betala årsavgift senast en månad efter inträdet.

Serviceavgiften ska beräknas i förhållande till lönesumman för året innan. En minimiavgift i fast belopp ska alltid betalas. Senast den 15 februari varje år ska varje medlem lämna uppgift till KFO om utbetald lönesumma för hela föregående år och antalet anställda den 31 december året innan. Om en medlem inte lämnar dessa uppgifter får styrelsen (eller den som styrelsen utsett) bestämma medlemmens årslönesumma. 

Ny medlem betalar hel årsavgift om medlemskap beslutats under årets första halvår och halv årsavgift om medlemskap beslutats under årets andra halvår.

§ 5 Dispositionsfond

Om årsavgifterna i sin helhet inte tas i anspråk för att betala KFO:s administrationskostnader ska det som finns kvar föras till en dispositionsfond. Dispositionsfonden  ska användas för ändamål som styrelsen bestämmer.

§ 6 Organisation

Medlemmarnas inflytande på KFO:s verksamhet och förvaltning utövas genom

 • stämma,
 • styrelse,
 • revisorer och
 • verksamhetskommittéer.

Den löpande verksamheten sköts av en verkställande direktör.

§ 7 Stämman

Stämman är KFO:s högsta beslutande organ. Medlem har en röst och ytterligare en röst för varje krona som uppgetts i medlemsuppgift enligt § 4 stycke 2. Medlem får ge fullmakt till en annan medlem att föra sin talan.

Stämmobeslut fattas med enkel majoritet, utom i fall som behandlas i § 21. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

För upprättande av röstlängd ska medlem, som önskar utöva rösträtt som ombud med fullmakt för en annan medlem, göra anmälan om detta till KFO:s kansli minst tio dagar före stämman. Fullmakten ska bifogas anmälan. Medlem som önskar utöva rösträtt för egen del ska av samma skäl göra anmälan om detta minst tre dagar före stämman.

§ 8 Stämmans sammanträden

Ordinarie stämma ska ske en gång varje år före juni månads utgång.

Styrelsen ska skicka kallelse till ordinarie stämma. Kallelsen ska skickas till medlemmen minst tre veckor i förväg.

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän
 3. Styrelsens berättelse
 4. Revisorernas berättelse
 5. Fastställande av resultat och balansräkning
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och förbundsdirektören
 7. Fråga om arvode åt styrelse, styrelseutskott, verksamhetskommittéer, revisorer och valberedning
 8. Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen
 9. Val av revisorer och suppleanter för dessa
 10. Val av två ledamöter och två suppleanter i valberedning enligt §9
 11. Fastställande av medlems- och serviceavgifter
 12. Förslag från styrelsen
 13. Motioner inlämnade till styrelsen senast den 1 februari
 14. Ärenden som enligt dessa stadgar i övrigt ska handläggas av stämman eller ärenden som styrelsen hänskjuter till stämman.

Extra stämma ska hållas när styrelsen anser att det finns skäl till det eller om det skriftligen begärs av revisor. Styrelsen ska skicka kallelse till extra stämma. Kallelsen ska skickas till medlemmen minst två veckor i förväg.

Vid stämmans sammanträden ska föras protokoll.

§ 9 Valberedning

Fram till och med nästa ordinarie stämma väljer ordinarie stämma en valberedning. Valberedningens uppgift är att lämna förslag enligt § 8 punkt 7-9 samt att föreslå ledamöter till styrelsen i det serviceaktiebolag som KFO helt eller delvis äger. Valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen bör ske med hänsyn bland annat till KFO:s medlemssammansättning.

§ 10 Styrelsens ställning och sammansättning

Styrelsen är KFO:s högsta beslutande organ under tiden mellan ordinarie stämmor. Den ska bestå av minst tio och högst sexton ledamöter. Dessutom ska finnas personlig suppleant för var och en av dessa. Suppleanten ersätter ordinarie ledamot om denne blir långvarigt frånvarande.

KFO:s personal eller personal i ett av KFO ägt eller samägt serviceaktiebolag, får, utöver ledamöterna i stycke 1, utse en ledamot och suppleant för denne.

Styrelseledamot kan inte vara ledamot på stämma.

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år.

Vid ordinarie stämma väljs halva antalet styrelseledamöter. Om hela antalet är ett ojämnt antal ska vid två på varandra följande ordinarie stämmor hela styrelsen ha stått under omval med så lika antal ledamöter som möjligt varje gång.

§ 11 Styrelsens uppgift och sammanträden

Styrelsens uppgifter är

 • att se till att KFO:s stadgar följs,
 • att fastställa arbetsordning för styrelsen,
 • att fastställa instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och förbundsdirektören,
 • att fastställa instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen,
 • att utse och entlediga KFO:s förbundsdirektör att utse firmatecknare,
 • att utse erforderliga verksamhetskommittéer, dess ledamöter och fastställa arbetsordning för dessa samt
 • att besluta i sådana ärenden som enligt dessa stadgar ska handläggas av styrelsen eller som hänskjutits dit av medlem, verksamhetskommitté eller förbundsdirektören.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger om året efter kallelse av styrelsens ordförande eller förbundsdirektören. Sammanträde ska också hållas om minst tre styrelseledamöter begär det.

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll.

§ 12 Styrelsens beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallas till sammanträde och minst hälften av hela antalet ledamöter är närvarande.

På styrelsens sammanträde har varje ledamot en röst.

Beslut fattas med enkel majoritet, men minst hälften av styrelsens ledamöter ska vara överens om beslutet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 13 Verksamhetskommittéer

Verksamhetskommitté utgör KFO:s rådgivande organ inom berört avtalsområde i samband med kollektivavtals träffande. Verksamhetskommitté kan också, om styrelsen så beslutar, utgöra KFO:s rådgivande organ i branschfrågor. Ledamot i verksamhetskommitté utses i samråd med berörda medlemsföretag. Verksamhetskommitté kallas vid behov.

§ 14 Revisorerna

Styrelsens förvaltning och KFO:s räkenskaper granskas för en tid av fyra år av lägst en (1) och högst tre (3) auktoriserade eller godkända revisorer. För en revisor får utses en eller flera suppleanter. Revisorn jämte suppleant för denna utses av stämman. Revisor kan inte vara ledamot eller suppleant i styrelsen eller ledamot på stämma.

§ 15 Förbundsdirektören

Förbundsdirektören eller dennes ställföreträdare leder KFO:s verksamhet och företräder själv KFO. Förbundsdirektören eller dennes ställföreträdare kan ge fullmakt åt tjänsteman inom KFO, eller tjänsteman inom ett av KFO ägt eller samägt serviceaktiebolag, att företräda KFO.

§ 16 Kollektivavtal

Kollektivavtal med centralorganisationer och fackförbund tecknas för medlemmarna endast av KFO. Vid tolkning av sådant kollektivavtal ska medlem samråda med KFO och följa de fyra (4) riktlinjer som KFO lämnar. Uppkommen tvist som inte kan lösas vid lokal förhandling ska genast rapporteras till KFO som lämnar den hjälp och vidtar de åtgärder som anses nödvändiga.

§ 17 Konflikt

Om en laglig stridsåtgärd har vidtagits mot medlem ska styrelsen efter samråd med denne eller berörd verksamhetskommitté på lämpligt sätt försöka lösa konflikten.

Medlem som drabbas av olaglig stridsåtgärd är skyldig att samråda med KFO om detta.

§ 18 Ersättning vid konflikt

Om en medlem utsätts för stridsåtgärd kan styrelsen efter ansökan från denne besluta om ersättning för skada som uppkommit på grund av stridsåtgärden. Sådan ersättning ska utgå ur garantifonden.

Om synnerliga skäl föreligger kan styrelsen, vid olaglig stridsåtgärd, besluta om ersättning till medlem för skada som uppkommit på grund av stridsåtgärden. Sådan ersättning betalas genom att särskild uttaxering för ändamålet görs bland KFO:s samtliga medlemmar.

Om en medlem som drabbats av stridsåtgärd enligt ovan inte godtar styrelsens beslut om ersättning, kan medlemmen för slutligt avgörande, överlämna frågan till nästkommande ordinarie stämma.

§ 19 Medlemskapets upphörande (utträde)

Styrelsen (eller den som styrelsen utsett) får besluta om omedelbar uteslutning av medlem ur KFO om medlemmen har brutit mot stadgarna eller beslut som fattats med stöd av stadgarna. Uteslutning kan också ske om medlemmen har brutit mot god sed på arbetsmarknaden, kollektivavtal eller arbetsrättslig författning eller på annat sätt agerat på ett sätt som inte ska behöva tålas av KFO.

Styrelsen (eller den som styrelsen utsett) får besluta att annullera ett medlemskap om en ny medlem inte har betalat årsavgift och/eller andra avgifter som medlemmen är skyldig att betala genom sitt medlemskap i KFO.

Uppsägning av ett medlemskap ska ske skriftligt. Medlemskapet upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar närmast efter sex månader sedan uppsägningen skett. Styrelsen eller den som styrelsen utser får besluta om tidigare upphörandetidpunkt i varje särskilt fall.

Medlem som försatts i konkurs upphör vid konkurstillfället att vara medlem i KFO.

En medlem som har utträtt har inte rätt att få tillbaka avgifter eller bidrag eller i övrigt få någon del av KFO:s tillgångar. KFO äger rätt att utkräva årsavgifter fram till och med dagen för medlemskapets upphörande.

KFO äger rätt att i samband med ett utträde å berörd medlems vägnar meddela kollektivavtalsmotparter, försäkringsbolag och andra berörda institut att medlemskapet upphör per ett visst datum. Sådant meddelande befriar dock inte medlemmen från att i förekommande fall själv behöva säga upp försäkringsavtal eller likande avtal som har ingåtts av medlemmen direkt med försäkringsbolag/institut.

§ 20 Tvist

Tvist mellan KFO och medlem ska avgöras enligt gällande lag om skiljemän.

§ 21 Stadgeändring eller KFO:s upplösning

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om KFO:s upplösning får inte tas upp till behandling av stämman i annat fall än om detta tydligt angetts i kallelse till stämman. För att beslut i sådan fråga ska vara giltigt är det nödvändigt att förslag om detta enhälligt bifallits av stämman vid ordinarie stämmosammanträde eller att beslutet fattats vid två på varandra följande stämmosammanträden, varav det ena ska vara ordinarie och på det som hållits sist ska beslutet ha antagits med två tredjedelars majoritet.

Ska KFO upplösas, fördelas KFO:s tillgångar bland medlemmarna i förhållande till den lönesumma för vilken medlem betalat senaste årsavgift.

Publicerad
den 13 juli, 2015
Uppdaterad
för 5 månader sen