Tjänstepension

GTP — Gemensam tjänstepension

Medlemmar inom KFO med gruppen arbetare omfattas idag av KFO–LO Avtalsförsäkringar, vilket innebär att de anställda omfattas av pensionsplanen KAP.

I och med förhandlingarna, så har fler grupper inom ramen för LO-kollektivet kommit att omfattas av KFO–LO Avtalsförsäkringar och därmed även pensionslösningen KAP. Pensionsplanen KAP byter därför namn och heter GTP (Gemensam tjänstepension) fr o m den 1 januari 2019.

Den grupp som tillkommer fr o m den 1 januari 2019 är individer som omfattas av Kommunals löneavtal inom två avtalsområden: HVO (Hälsa, vård och övrig omsorg) samt Förskola/Skola.

GTP är en premiebestämd pensionsplan som inträder från och med att den anställde fyller 25 år. Intjänande av GTP sker genom att arbetsgivaren betalar en pensionspremie till den anställdes ålderspension från och med den månad den anställde fyller 25 år eller från den tidigare tidpunkt då arbetsgivaren och den anställde träffar överenskommelse om.

Arbetsgivaren kan besluta att premie för anställd som uppnått 65 år inte ska betalas. Premien beräknas i procent på den anställdes pensionsmedförande lön.

Premien är 4,5 procent på lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. På lönedelar som för viss månad överstiger 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30,0 procent.

Tjänstemän med kollektivavtal mellan parterna KFO och Handels

Tjänstemän som är födda 1980 och tidigare och omfattas av löne- och villkorsavtal tecknat mellan KFO och Handels, omfattas inte av denna överenskommelse.

Dessa anställda omfattas istället av pensionslösningen KTP tecknat mellan KFO och Handels och till det avtalet hörande försäkringar.

Tjänstemän som omfattas av KTP 1, dvs anställda som är födda 1981 eller senare och omfattas av löne- och villkorsavtal tecknat mellan KFO och Handels, omfattas av överenskommelsen från och med den 1 januari 2020.

Det innebär att denna grupp omfattas alltjämt av KTP 1 KFO–Handels till och med den 31 december 2018. Därefter kommer denna grupp av tjänstemän att omfattas av GTP, istället för KTP 1 KFO–Handels.

Särskilt för medlemmar i KFO som omfattas av avtal för fristående förskolor, skolor och fritidshem samt avtalet Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO)

Medlemmar i KFO som omfattas av avtal för fristående förskolor, skolor och fritidshem samt avtalet HVO, får nu olika försäkringar för anställda arbetare och tjänstemän.

Arbetare går in i GTP

Arbetare som är födda 1980 eller tidigare kommer även fortsättningsvis att omfattas av KTP 2. Arbetare som är födda 1981 eller senare omfattas istället av Avtalsförsäkringar KFO–LO och GTP. För arbetare, oavsett ålder, vars anställning påbörjas den 1 januari 2019 eller senare gäller GTP.

Avtalsförsäkringar KFO–LO administreras av Pensionsvalet och arbetsgivaren rapporterar in den kontanta bruttolönen till Pensionsvalet.

Som arbetare räknas den som omfattas av löneavtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Det innebär exempelvis yrken som barnskötare, kökspersonal, lokalvårdare, undersköterskor och behandlingsassistenter.

Observera att det inte endast gäller medlemmar i Kommunal, utan alla som arbetar och lönesätts i enlighet med Kommunals löneavtal inom ramen för kollektivavtalen Fristående förskolor, skolor och fritidshem samt HVO.

Oavsett ålder och om den anställde omfattas av KTP, ITP eller Avtalsförsäkring KFO–LO innebär de nya avtalen aldrig en försämring av vare sig pensions- eller försäkringsvillkor.

Familjeskydd

GTP-Familjeskydd inträder när den anställde fyllt 18 år och innehar en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning som är längre än tre månader. Utbetalning sker under max fem år från och med månaden efter dödsfall och uppgår till två förhöjda prisbasbelopp.

Återbetalningsskydd

Den anställde kan välja ett återbetalningsskydd för sin intjänade ålderspension.

Administration av GTP

GTP administreras av Pensionsvalet. Arbetsgivare ska underteckna ett anslutningsavtal med Pensionsvalet före den 31 december 2018 och därefter rapportera in arbetstagare som omfattas av GTP till Pensionsvalet. Pensionsvalet är sedan den institution som fördelar arbetsgivarens inbetalda premierna mellan de olika försäkringarna.