Utbildning för förskolan

Genom vår samarbetspartner FSO kan vi erbjuda kurserna Dataskyddsförordningen och Huvudmannens ansvar.

Innehåll

Dataskyddsförordningen

Under maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) EU:s dataskyddsförordning. Den nya EU-förordningen medför en väsentlig stärkning av skyddet för den personliga integriteten. För företag, myndigheter och organisationer ställs betydligt strängare krav för att skydda integriteten och enskilda får större rättigheter. Överträdelser mot EU-förordningen kan medföra mycket kännbara sanktioner med bl a en straffavgift på upp till 4 % av omsättningen eller 20 miljoner euro. Förändringarna är omfattande och kräver att alla organisationer ser över sin behandling av personuppgifter för att idta nödvändiga anpassningar.

Kostnad och anmälan

Läs mer och anmäl dig på FSOs webbplats.

Huvudmannens ansvar

FSO har tagit fram en utbildningsdag om huvudmannens ansvar med stöd inför genomförandet av riksdagens beslut om ägarprövning.

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att förskolan arbetar som det beskrivs i skollagen och i läroplanen för förskolan. Huvudmannens ansvar har skärpts och en tydlig sanktionstrappa har införts. Bland annat ska huvudmannen se till att det finns skriftliga rutiner för klagomålshantering och dokumentation vad gäller arbetet mot kränkande behandling. Skollagen och läroplanen garanterar vårdnadshavarnas inflytande över utbildningen. Genom beslut i riksdagen den 7 juni 2018 ska en ägar- och ledningsprövning av huvudmannen införas från och med den 1 januari 2019. 

Kostnad och anmälan

Läs mer och anmäl dig på FSOs webbplats.