Lönerevision inom förskola, fritidshem och skola

Lönerevisionerna 2019 sker den 1 september för lärarfacken och den 1 november för Kommunal, den 1 juni för medlemmarna i Vision respektive Sveriges Skolledare.

Löneavtalen med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är klara sedan 2017, lönerevision ska ske den 1 september 2019. Beträffande Kommunals löneavtal så ska lönerevision ske den 1 november i år.

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar

Löneavtalet med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gäller till och med den 31 augusti 2020 och gäller för de som är medlemmar i respektive förbund. Lönerevision ska ske per den 1 september 2019.

Löneökningen sker genom dialog mellan chef och medarbetare. Vi har som centrala parter inte bestämt några procentsatser att fördela utan nivån på löneökningarna bestäms på respektive arbetsplats.

Liksom tidigare gäller att ett förslag på ny lön ska lämnas till den anställda senast den 30 september. Utgångspunkten är att denna process sker på arbetsplatsen och för det fall det finns fackliga förtroendevalda på arbetsplatsen så ska samverkan ske om formerna och genomförandet vid lönerevisionen 2019. Det är däremot inte fråga om en förhandling om en pott eller liknande att fördela utan lönerevisionen sker individuellt.

Hur mycket ska lönen höjas?

Det finns ingen särskild procentsats att fördela, utan lönen sätts via lokal lönebildning. Det innebär att man som arbetsgivare har en känd policy för vad som ger löneökning. Verksamhetens ekonomi och löneläget på orten spelar in. Riktlinjer för lönen kan tas fram med lokalt fack.

För år 2019 finns ett märke på svensk arbetsmarknad för löneökningarna och detta är 2,3 procent.

Vad händer om den anställde inte är nöjd?

Den anställde har inom en vecka rätt att skriftligen begära ett förstärkt lönesamtal om han eller hon inte tycker att motiveringen och kvalitén på lönesamtalet är tillräcklig.

Därefter kan lokal förhandling påkallas. Nytt är begreppet central konsultation. Det innebär att man, utan att avsluta den lokala förhandlingen i oenighet, har möjlighet att ta upp frågan med de centrala parterna.

Hur ser flödesschemat för årets lönerevision ut?

  • Lönesamtal genomförd senast den 30 september.
  • Förslag till ny lön överlämna till den anställde vid lönesamtalet.
  • Förstärkt lönesamtal ska begäras senast en vecka efter det att ny lön meddelats.
  • Lokal förhandling påkallas senast 15 oktober 2019.
  • Central konsultation.
  • Central förhandling påkallas senast två veckor efter det att lokal förhandling avslutats.

Om vi som arbetsgivare inte har råd att höja lönen, kan vi låta bli?

Nej, det är kollektivavtalet som gäller. Utgångspunkten är, även om det inte finns några fastställda nivåer i kollektivavtalet att lönerna ska höjas. Det finns däremot inte någon garanti för en enskilds persons löneökning. Kontakta KFO för närmare rådgivning i så fall.

Kommunals medlemmar

För Kommunals medlemmar ska lönerevision ske per den 1 november.

Löneavtalet avser de som är medlemmar och som arbetar som barnskötare, fritidsledare, elevassistent, kökspersonal och lokalvårdare.

För dessa bildas en pott som baseras på 580 kr för den som är heltidsanställd. För deltidsanställda proportioneras beloppet.

Exempel: 4 anställda på heltid och en på halvtid, vilket ger 2 610 kr att fördela på dessa 5. Detta fördelas på 800 kr, 700 kr, 580 kr, 280 kr och 250 kr.

Det finns ingen garanterad löneökning. Om det är så att en person får 0 kr i löneökning så ska man givetvis kunna motivera detta och man ska i så fall ta fram en plan för hur den anställde ska kunna göra ett bra arbete och få en löneökning kommande år.

Liksom tidigare gäller att ett förslag på ny lön ska lämnas till den anställda senast den 30 november. Samtalen och förslag på ny lön göras på arbetsplatsen och i dialog med respektive anställd. Utgångspunkten är inte att Kommunals avdelning eller liknande förhandlar om fördelningen. Det finns en möjlighet för Kommunal lokalt att begära förhandling när alla lönesamtal är genomförda. Förhandling ska i så fall begäras senast den 15 december 2019.

Anställda som inte är medlemmar i facket

Ska vi ha samma löneökning för anställda som inte är med i facket?

I samtliga fall är det medlemmarna i respektive organisation som omfattas av löneavtalet. De som inte är medlem i någon facklig organisation eller som är medlem i någon annan facklig organisation, än de som vi tecknar avtal med, har inte någon rätt till lönehöjning enligt löneavtalet. Det är dock brukligt att man behandlar dessa neutralt, vilket innebär att de revideras enligt samma principer som de som omfattas av löneavtalet.

I princip ska de fackliga organisationerna meddela er vilka som är deras medlemmar. Inför lönerevisionen kan det dock vara bra att gå ut med en förfrågan om vilka som är medlemmar och vilket fackförbund de tillhör. Det finns ingen skyldighet att förse de fackliga organisationerna med namnlistor på vilka ni har som medlemmar.

Visions medlemmar

Löneavtalet med Vision gäller för dess medlemmar och har den 1 juni som lönerevisionsdatum. Löneavtalet innehåller ingen procentsiffra som vi centrala parter har bestämt utan lönen sätts individuellt enligt den process som finns i löneavtalet, se bilagan till avtalstrycket. Detta löneavtal gäller tillsvidare vilket innebär att det inte i dagsläget är aktuellt med nya förhandlingar.

Ni ska före den 1 juni i lönesamtalet ge förslag på ny lön. Utgångspunkten är att den nya lönen ska kunna betalas ut i och med juni månads lön.

Sveriges Skolledares medlemmar

Löneavtalet med Sveriges Skolledare gäller för medlemmarna i förbundet och har den 1 juni som lönerevisionsdatum eller annan tidpunkt som ni har kommit överens om med den enskilde medarbetaren. Löneavtalet innehåller ingen procentsiffra som vi centrala parter har bestämt utan lönen sätts individuellt enligt den process som finns i löneavtalet, se bilagan till avtalstrycket. Även detta löneavtal gäller tillsvidare vilket innebär att det inte i dagsläget är aktuellt med nya förhandlingar.

Ni ska före den 1 juni i lönesamtalet ge förslag på ny lön. Utgångspunkten är att den nya lönen ska kunna betalas ut i och med juni månads lön.

Publicerad
den 2 augusti, 2015
Uppdaterad
den 18 september, 2015
Porträttbild av Gunnar Järsjö Gunnar Järsjö Rådgivare, förskola och skola, tjänstemän inom handeln, industriföretagen, tjänsteföretagen gunnar.jarsjo@kfo.se