Nu går vi före och visar vägen

Vi behöver en ny långsiktig pensionsöverenskommelse och en enkel administrativ hantering för KFOs medlemmar.

Petter Skogar, förbundsdirektör KFO

KFOs förbundsdirektör Petter Skogar reflekterar över året som gått och de utmaningar och möjligheter vi nu står inför.

KFO organiserar kooperativa, företag, idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer. Du hittar våra medlemmar i många branscher. Från bostäder
och försäkringar, till förskolor, juridik och begravningar. Från ideella organisationer och intresseföreningar till äldreomsorg, personlig assistans, hushållsnära tjänster och arbetsintegrerande sociala företag. En brokig samling. Men de har något gemensamt - de bedriver långsiktiga hållbara verksamheter och är alla värderingsstyrda.

Året som gått och hur vi möter framtiden

Avtalsrörelsen 2016 omfattade över 500 avtal och berörde närmare tre
miljoner arbetstagare. För KFOs del handlade det om ett fyrtiotal kollektivavtal och över 100 000 arbetstagare. Jag kan konstatera att KFO träffade avtal i tid på samtliga avtalsområden och att vi som en av få parter på arbetsmarknaden lyckades träffa ett treårsavtal inom området hälsa, vård
och omsorg.

I skrivande stund är avtalsrörelsen 2017 i full gång och KFOs övergripande
avtalsinriktning ligger fast med ett viktigt tillägg - vi ska förhandla fram en
heltäckande pensions- och försäkringslösning som ska omfatta alla
medlemmar och medarbetare i KFO-familjen.

Efter lön och sociala avgifter är tjänstepensionen den enskilt största
kostnaden relaterat till personal för våra medlemmar. Tjänstepensionen är en fantastisk personalförmån som behöver synliggöras eftersom den betingar trygghet och ett stort ekonomisk värde för varje enskild anställd. Vi behöver en ny långsiktig, ekonomiskt hållbar pensionsöverenskommelse och en enkel och säker administrativ hanteringen för KFOs medlemmar. Genom pressade avgifter och villkor som anpassas utifrån våra förutsättningar blir både KFOs medlemmar och deras anställda vinnare.

Den svenska modellen

I dessa tider av ständigt pågående avtalsförhandlingar finns det anledning
att fundera över vad det egentligen handlar om.

Den svenska modellen bygger på en hög organisationsgrad och starka
parter.

Jag menar att en hög facklig organisationsgrad är en förutsättning för
att kunna göra goda affärer. Då representerar facken den allmänna
uppfattningen hos medarbetarna. Medarbetarna är kloka och facken blir
representativa vilket leder till vettiga överenskommelser. Utvecklingen från
länder med låg facklig organisationsgrad avskräcker. Polariserade parter
enligt den historiska intressekonflikten leder bara till hårda arbetsmarknadskonflikter, försämrade relationer och lägre produktivitet.

På arbetsgivarsidan är organisationsgraden, och därmed kollektivavtalens
täckningsgrad, alltjämt hög inom traditionella branscher. I nya snabbväxande branscher inom service- och välfärdssektorn är organisationsgraden däremot avsevärt mycket lägre. Inom exempelvis hushållsnära tjänster och hemtjänst är det få företag som omfattas av kollektivavtal. För att inte den svenska kollektivavtalsmodellen ska vittra sönder måste arbetsmarknadens parter vara beredda att ta sig an dessa utmaningar.

Alternativet är en tynande svensk modell där allt fler företag och anställda
inte omfattas av kollektivavtal. Om normen flyttas, så att kollektivavtalsanslutning betraktas som ett undantag, istället för en självklarhet, riskerar kollektivavtal att upplevas som en konkurrensnackdel.

En sådan utveckling vill KFO aktivt motverka.

Kollektivavtalen ska istället branschanpassas så att de kan ge konkurrensfördelar.

- Därför måste kollektivavtalen snabbare anpassas efter nya förutsättningar såsom strukturomvandling, digitalisering och ett föränderligt arbetsliv.

Avtalen måste underlätta tillträdet till den svenska arbetsmarknaden för de
många nyanlända. Vi behöver kompetensen! Detta är KFOs grundinställning inför avtalsförhandlingar oavsett om det gäller avtalsrörelsen 2016, 2017 eller 2020.

Vi ska ta tillvara våra medlemmars intressen

Näringslivet i Sverige präglas av en historisk uppdelning i offentlig sektor och privat företagande. Många verksamheter hamnar utanför den traditionella uppdelningen, som till exempel kooperativa och idéburna verksamheter samt civilsamhällets organisationer. Följden blir att dessa förblir relativt osynliga på näringslivskartan, trots att de fyller en viktig funktion i samhället.

Det får även betydelse för tillväxten av nya idédrivna verksamheter.

Faktum är att det finns betydligt färre kooperativa och idéburna företag och
organisationer i Sverige än i våra nordiska grannländer och de flesta västerländska ekonomier. Sedan 1990-talet har i princip all nyanställning skett i den traditionella delen av näringslivet. Snabbast tillväxt har det varit inom privata välfärdstjänster, där det under senaste åren har skett en koncentration kring ett antal stora riskkapitalägda koncerner. Här har varken kooperativa eller idéburna företag och organisationer kunnat hävda sig. Sverige utmärker sig istället som ett land med en mycket liten andel av idéburna utförare av offentligt finansierad välfärd.

Arbetsgivarföreningen KFO vill vända på den utvecklingen.

– Vi ska påverka den politiska agendan i en riktning som gynnar tillväxt och utveckling för KFOs medlemmar.

Vi ska ta tillvara våra medlemmars intressen och särart i syfte att stärka
den kooperativa och idéburna sektorns förutsättningar. 

Jag är övertygad om att KFO därmed blir en ännu mer attraktiv, konkurrenskraftig och relevant arbetsgivarorganisation för både nuvarande och framtida medlemmar.

Framtiden blir vad vi gör den till 

Vi vill växa eftersom vi vill att våra medlemmar ska växa. Om vi i framtiden
vill ha ett näringsliv och samhälle med större mångfald och andra drivkrafter
måste regelverk och spelregler anpassas. Det är därför vi pratar om tillväxt
och utveckling.

Jag är övertygad om att en relevant arbetsgivarorganisation i dagens
Sverige måste driva sina medlemmars intressen både vid förhandlingsbordet och på den politiska arenan.

I vårt utvecklingsarbete välkomnar vi samarbeten med alla andra
arbetsgivar- och intresseorganisationer som delar vår målsättning

– att stärka det idéburna och kooperativa företagandet och civilsamhällets
organisationer.

Nu går vi före och visar vägen.

Petter Skogar

Förbundsdirektör
Arbetsgivarföreningen KFO