Frågor och svar om pension och försäkringar

Trygghet och långsiktigt ansvarstagande är ledorden när Arbetsgivarföreningen KFO nu förhandlar om sina pensions-, försäkrings- och omställningsavtal.

Nuvarande pensions- och försäkringsavtal inom KFO-området tecknades för omkring tio år sedan. Varför behöver de skrivas om nu?

Det finns flera olika skäl. I grund och botten handlar det om att anpassa dem efter dagens arbetsmarknad. Våra medlemsföretag ser inte längre ut som när vi tecknade avtalen. Nuvarande avtal gör en uppdelning mellan arbetare och tjänstemän som är otidsenlig. Vi behöver ett nytt heltäckande trygghetspaket  som omfattar alla branscher och yrken.

KFO vill att dagens sex olika pensions- och försäkringsavtal ska slås ihop till en gemensam lösning för alla omkring 110 000 anställda i 4 000 medlemsföretag. Vad är syftet med det?

Syftet är ett trygghetspaket som ger mer pension för pengarna med enklast möjliga administration. Idag måste en enskild arbetsgivare rapportera in uppgifter till olika pensionsbolag beroende på vilken personalkategori det handlar om. Det innebär i många fall en dyr hantering med höga avgifter. Samtidigt ökar risken för att arbetsgivaren gör fel, något som kan få stora konsekvenser för den enskilde arbetstagaren.

Varför är en gemensam lösning så viktig just när det gäller de anställdas pensioner och försäkringar?

Det handlar om stora kostnader för arbetsgivaren och ett löfte om framtida försörjning för medarbetaren. Det vi gör nu får konsekvenser för individen om 40–50 år och därför krävs långsiktigt hållbara trygghetspaket.

Vad händer med de förmånsbestämda pensionerna?

Vi behöver administrera både förmånsbestämda och premiebestämda pensioner under många år framöver, även om antalet förmånsbestämda hela tiden minskar. Det är en följd av tidigare avtalskonstruktioner och ingenting som vi vill förändra. Däremot innebär splittringen av de anställda i flera olika försäkringskollektiv både onödig administration och i många fall högre avgifter än ett gemensamt trygghetspaket skulle ge.

Vad innebär KFOs avtalsförslag för arbetstagarna och deras framtida pensioner?

Grunden i våra nuvarande pensions- och försäkringsavtal är bra. Dessa ska vi jobba vidare med och tillsammans med parterna omarbeta till en enhetlig lösning på stabil finansiell grund. Målet är ett trygghetspaket som ger mer pension för pengarna med enklast möjliga administration.

Varför kan inte alla medlemmar gå över till  ITP som redan har ett stort försäkringskollektiv?

En stor majoritet av våra medlemmar har idag KTP, endast en mindre del har ITP. Eftersom det handlar om stora kostnader för arbetsgivaren och om medarbetarens framtida försörjning vill vi ha inflytande över pensions- och försäkringslösningen. Vår medlemsbas är tillräckligt stor för att skapa vårt eget trygghetspaket, som tar hänsyn till just våra medlemmars förutsättningar.

Vilken valfrihet kan den enskilda individen förvänta sig när det gäller hur det avsatta kapitalet för tjänstepension ska förvaltas?
Vi förordar färre val och ökad trygghet. Individen kommer att kunna välja mellan ett antal fonder, som bygger på långsiktigt hållbara placeringar och förvaltas av stora och stabila försäkringsgivare.

De pågående förhandlingarna om ny pensions- och försäkringslösning gäller även KFOs omställningsavtal, som skyddar de anställda vid arbetsbrist. Varför?

En viktig utgångspunkt för våra avtal är att alla medlemmar som betalar för en försäkring också ska kunna använda den vid behov. Som det är idag kan till exempel personliga assistenter inte utnyttja vår trygghetslösning med omställningsförmån eftersom den kräver fast anställning. Vi vill ha ett nytt system som omfattar alla medarbetare. Därför har vi föreslagit en ny struktur för omställning där även andra än tillsvidareanställda kan ges skydd.

Vad händer nu i förhandlingarna med de fackliga organisationerna?

Det nuvarande pensions- och omställningsavtalet med PTK, där Unionen och flera akademikerförbund ingår, är uppsagt och upphör vid årsskiftet 2017/2018. Avtalen med övriga fristående tjänstemannaförbund och LO är inte uppsagda. Förhandlingarna om ett nytt trygghetspaket fortsätter med alla KFOs fackliga motparter på central nivå, och vårt mål är att sjösätta en ny gemensam lösning under 2018.

Hur ska enskilda arbetsgivare anslutna till KFO hantera pensioner medan förhandlingarna pågår?

Alla rutiner gäller precis som tidigare. Arbetsgivarnas skyldighet att betala premier för pension och försäkringar kvarstår inom hela KFO-området, även efter årsskiftet, och inga anställda kommer att ställas utan försäkringsskydd eller pension.

Vi kommer löpande att informera alla berörda om förhandlingarna. Om något skulle föranleda att en medlem i KFO måste vidta någon form av åtgärd eller ändra sina rutiner för pensioner och försäkringar kommer vi tydligt att gå ut med instruktioner om detta.