Ersättning för höga sjuklönekostnader

Från och med den 1 januari 2015 införs en ny ersättning för arbetsgivare som har höga sjuklönekostnader. Den ska ersätta det tidigare högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader. Det här innebär att en arbetsgivare blir kompenserad för den sjuklönekostnad som överstiger en viss andel av arbetsgivarens totala lönekostnad.

Arbetsgivaren ska kunna få sådan ersättning med högst 250 000 kronor per år. Syftet är att minska den börda som sjuklönekostnaderna kan utgöra. Det gäller särskilt för små företag med höga sjuklönekostnader.

Enligt förslaget ska en arbetsgivare lämna uppgift till Skatteverket om sin bruttokostnad för sjuklön i samband med den månadsvisa arbetsgivardeklarationen. På grundval av den uppgiften ska Försäkringskassan årligen besluta om ersättning för höga sjuklönekostnader. Ersättningen ska tillgodoföras genom kreditering på arbetsgivarens skattekonto. Det här ska säkerställa att ersättningen används i så stor utsträckning som möjligt samt att minska den administrativa bördan som annars faller på de arbetsgivare som i dag ansöker om ersättning från högkostnadsskyddet.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats