Kooperativa och ömsesidiga företag

Kooperativa företag är en viktig del av närings- och samhällslivet i Sverige.

De kooperativa företagen är samhällsbärande både i Sverige och i världen och spelar en avgörande betydelse i ekonomin genom att ha en utjämnande och stabiliserande samhälls- och marknadsroll. De 100 största kooperativa företagen i Sverige omsätter 400 miljarder kronor och har cirka 100 000 anställda. De utgör en betydande del av närings- och samhällslivet i Sverige.

En naturlig del av den kooperativa affärsmodellen är fokus på hållbart värdeskapande och socialt ansvar, något som är mer aktuellt i samhällsdebatten än någonsin. Kooperativa och ömsesidiga företag finns inom många områden – från försäkringsbolag och de stora konsument-, bostads- och producentkooperationerna till små och medelstora företag inom välfärd, upplevelseindustri, energi och infrastruktur.

De sju kooperativa principerna

 1. Frivilligt och öppet medlemskap
 2. Demokratisk medlemsstyrning
 3. Solidariskt ekonomiskt deltagande
 4. Självständighet och oberoende gentemot omvärlden
 5. Utbildning, praktik och information till medlemmar och allmänhet
 6. Samarbete mellan kooperativ
 7. Samhällshänsyn

Sverige står inför stora utmaningar, med en åldrande befolkning och ökad internationell konkurrens från snabbväxande ekonomier. Det gör det extra viktigt att ta vara på den positiva, livskraftiga och framåtsträvande kraft som det kooperativa näringslivet står för. En stor del av den allmänna opinionen delar kooperationens värdegrund. Detta gäller inte minst inom välfärdssektorn där det finns viktiga uppgifter att lösa och en stor potentiell marknad.

Även ömsesidiga företag kan spela en större roll för samhällsutvecklingen. Bolagsformen, som kännetecknas av att företagen ägs av sina kunder, är idag endast tillåten inom försäkringsbranschen. I övriga Europa är ömsesidiga företag betydligt vanligare och återfinns inom stora delar av välfärdssektorn, exempelvis sjukvård, förskola, skola och äldreomsorg.

Sverige behöver en stark kooperation, som erbjuder alternativ med tydliga värderingar, bortom offentliga utförare och konventionella företag vars främsta syfte är att generera ekonomisk vinst. Värdet av kooperationen kan mätas i många fler termer än monetära. Kooperationen står för en livskraftig idé och en hållbar affärsmodell som fungerar utmärkt i den moderna marknadsekonomin.

KFO vill stärka kooperationens förutsättningar genom att:

 • Öka kunskap om kooperativt företagande hos såväl politiker och opinionsbildare som inom akademi, finanssektor och myndigheter.
 • Stödja infrastrukturen för nystart av kooperativa verksamheter.
 • Verka för att utformningen av upphandlings-, avtals- och beskattningsregler tar hänsyn till de kooperativa företagens förutsättningar samt skapar jämlika konkurrensvillkor.
 • Verka för ändamålsenlig associationsrätt, bland annat genom fortsatt utveckling av lagen om ekonomiska föreningar och att fler verksamheter ska kunna drivas som ömsesidiga bolag.
 • Verka för utveckling av nationell statistik av god kvalitet inom Statistiska Centralbyrån.
 • Verka för forskning och utveckling för kooperativt företagande.
 • Bedriva utvecklingsarbete för ledning och styrning av kooperativa verksamheter.