Civilsamhällets organisationer

Ett välmående och självständigt civilsamhälle stärker och utvecklar demokratin, skapar goda förutsättningar för människor att själva forma sina liv och bidrar till positiv samhällsutveckling.

Det civila samhällets organisationer, inte minst folkrörelserna, spelar en avgörande roll för Sveriges demokratiska utveckling, genom att åstadkomma lösningar på samhällsproblem och försvara rättvisa och frihet. 

Civilsamhället i Sverige karaktäriseras av olika associationsformer och stor bredd i verksamheter och geografisk spridning. Närmare 200 000 organisationer med över 30 miljoner individuella medlemskap omsätter årligen cirka 150 miljarder kronor, vilket motsvarar sex procent av BNP. I relation till andra länder utgör offentliga medel en liten del av intäkterna.

Idag är mer än hälften av Sveriges befolkning engagerade i frivilliginsatser och engagemanget ligger stadigt på en internationellt sett hög nivå. Därtill har det skett en professionalisering under de senaste decennierna med en ökning av antalet anställda. Civilsamhällets organisationer är idag betydelsefulla arbetsgivare med cirka 125 000 anställda.

Civilsamhällets aktörer verkar på en annan grund och utifrån en annan logik än offentliga institutioner och vinstdrivande företag. Värdet av civilsamhällets företagande mäts bäst i både ekonomisk och social nytta. Folkrörelser och föreningsliv behöver ges utrymme även framöver. Genom att anpassa regelverk och förutsättningar blir detta möjligt.

KFO vill stärka civilsamhällets förutsättningar genom att:

  • Verka för långsiktiga och förutsägbara ekonomiska villkor, inklusive former för finansiering vid nystart och expansion.
  • Underlätta för stat, kommuner och landsting att sluta ändamålsenliga avtal med civilsamhället.
  • Verka för utveckling av nationell statistik av god kvalitet inom Statistiska Centralbyrån.
  • Bidra till forskning och utveckling för civilsamhället som arbetsgivare.
  • Bedriva utvecklingsarbete för ledning och styrning av civilsamhällets organisationer.