Nytt avtal för skolor, förskolor och fritidshem

KFO och Kommunal har träffat ett nytt avtal för skolområdet. Avtalet gäller mellan 1 november 2017 och 31 oktober 2020.

Avtalet är treårigt och löper till och med 31 oktober 2020. Lönerevisionerna för Kommunals medlemmar sker 1 november 2017, 2018 och 2019.

Avtalet i korthet

 • Löneökningar på 560 kronor 2017, 510 kronor 2018 och 580 kronor för 2019, för heltidsanställd, som bildar en pott att fördela. Löneökningen gäller från den 1 november respektive år.
 • Nya lägstlöner som gäller från samma tidpunkter.
 • Vi har gjort en del ändringar i de allmänna anställningsvillkoren, som träder i kraft 1 november 2017, de avser
  1) att arbetsgivarna ska sträva efter att heltidsanställda i den mån det är möjligt,
  2) vissa förtydliganden vad som gäller när nytt schema ska bestämmas,
  3) en regel om att semesterdagar som inte kan läggas ut kan betalas ut i pengar och en ömsesidig möjlighet att avbryta tidsbegränsade anställningar i förtid.
  4) Möjlighet att avbryta visstidsanställning. 

Löneavtalet

Den överenskomna löneökningen avser bara medlemmar i Kommunal. Det finns ingen garanterad löneökning för en enskild anställd, så kallad individgaranti, utan krontalen bildar ett löneutrymme som ska fördelas på Kommunals medlemmar. För deltidsanställda ska detta belopp proportioneras. En halvtidsanställd bidrar då med halva beloppet och en person som är anställd på 80 procent bidrar med 80 procent.

Löneökningen ska med ett belopp om:     

 • 560 kronor 2017
 • 510 kronor 2018
 • 580 kronor 2019

Den summa som man får när man summerat allas bidrag ska fördelas på de anställda utifrån de löneprinciper som finns i löneavtalets grundläggande principer, se punkt 1 i löneavtalet eller de kriterier och löneprinciper som gäller i er verksamhet. Detta innebär att fördelningen på exempelvis fyra anställda, 4 gånger 560 kronor ger en pott på 2 240 kronor, fördelningen kan exempelvis bli 800 kronor, 800 kronor, 550 kronor och 90 kronor.

De nya lönerna som era medarbetare ska få kan dock inte vara lägre än den lägstlön som gäller.

Förhandlingsordningen innebär, precis om med Lärarförbundet med flera, att det inte är en förhandling med facket om lönehöjningarna utan att detta är en fråga mellan er och de medarbetare som är medlemmar i Kommunal.

Ni ska senast 30 november respektive år i ett lönesamtal ge de anställda ert förslag på deras nya lön. De får sedan vända sig till Kommunal, som kan, om de inte är nöjda med fördelningen eller om de anser att något annat fel föreligger, begära förhandling senast 15 december 2017,2018 och 2019. Om inte Kommunal begär förhandling så är det ert förslag som gäller och det ni kan lägga in för utbetalning i era lönesystem.

Medlemmar i andra fackliga organisationer eller som inte är med i något fack omfattas inte av löneavtalet. I dessa fall så är det en fråga mellan er och de enskilda individerna om vilken löneökning som de ska ha. Det finns ingen motsvarighet till löneutrymme för dessa utan det är en fråga om vad ni sätter för ny lön.

Allmänna villkor

Nya lägstlöner i de allmänna villkoren (§ 5 Mom 1:4) gäller för alla anställda som utför arbete inom Kommunals område. Detta omfattar de som arbetar som barnsköta­re, köks­personal, lokal­vår­dare med flera. Dessa lägstlöner gäller för alla anställda inom dessa befattningar och inte bara för de som är medlemmar i Kommunal.

De nya lägstlönerna

Lön för arbetstagare som fyllt 19 år och har en sammanhängande anställningstid överstigande tre månader utgår enligt följande:

 • Från 1 november 2017 är lägstlönen 18 617 kronor per månad.
 • Från 1 november 2018 är lägstlönen 18 989 kronor per månad.
 • Från 1 november 2019 är lägstlönen 19 426 kronor per månad.
 • För arbetstagare som under avtalsperioden fyller 19 år ska lönebeloppet enligt ovan gälla kalendermånaden efter det att arbetstagaren fyllt 19 år.

För arbetstagare med fast kontant lön i yrke där arbetsgivaren kräver och arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanlagd anställning hos arbetsgivaren efter genomgången utbildning, ska lön utgå enligt följande:

 • Från 1 november 2017 uppgår lägstlönen till 20 957 kronor per månad.
 • Från 1 november 2018 uppgår lägstlönen till 21 376 kronor per månad.
 • Från 1 november 2019 uppgår lägstlönen till 21 867 kronor per månad.

Det som är nytt i detta löneavtal är att vi ändrat till att det för de som har barnskötarutbildning, eller annan utbildning som ni kräver, att man ska ta hänsyn till den sammanlagda anställningstiden hos er som arbetsgivare. Tidigare skrivning var att det skulle vara fråga om en sammanhängande anställningstid.

Höjningen av lägstlönerna innebär att era medarbetare från och med den 1 november ska ha lägst denna lön. Detta innebär att de som har en lägre lön och som inte har gjort en så god prestation så att de inte bör ha någon löneökning ändå kommer att få en löneökning upp till denna lägstlön.

Vi har även i § 2 Mom 1 som handlar om anställning infört en markering

”Arbetsgivaren bör utifrån verksamhetens behov och om så verksamheten tillåter, verka för att arbetstagare ska få möjlighet att anställas på heltid.”

Utgångspunkten är att man bör sträva efter heltid i så hög grad det är möjligt med hänsyn till det behov som finns. Är det möjligt att ha en heltid istället för två halvtider så bör man anställa på heltid. Är det däremot inte möjligt utan att man behöver två personer som kan vara närvarande samtidigt eller att det inte går att få ihop enligt schemat så är det inte möjligt.

I § 4 Mom 3 om arbetstidsschema för andra stycket ny lydelse.

Nytt arbetstidsschema eller ändring, som inte är tillfällig, ska samrådas med berörda anställda innan det fastställs. Nytt schema bör anslås minst två veckor innan det träder i kraft, om inte annat överenskommits med berörda anställda. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det."

Den gamla lydelsen är

Nytt arbetstidsschema eller ändring i arbetstidsschema bör, om annat inte överenskom­mits med berörda anställda, anslås minst två veckor innan det träder i kraft.

Det som är nytt är att man ska samråda, det vill säga ge möjlighet att diskutera det nya schemat med berörda anställda, innan man bestämmer om nytt schema. Att man samråder innebär inte att man måste bli överens utan det är en diskussion eller ett samtal som ska genomföras. Givetvis kan det hända att samtliga anställda inte kan närvara.

I § 9 tillförs ett nytt moment enligt nedan

Mom 7 Semesterlön för semester som inte kan läggas ut

Arbetstagare som vid semesterårets slut har betalda dagar som inte har lagts ut och som inte heller kan sparas ersätts med semesterlön.”

Det förekommer att anställda vid slutet av semesteråret har semesterdagar kvar som inte har kunnat läggas ut och som inte heller kan sparas. Detta kan bero på att den anställde varit tjänstledig eller sjuk och att semestern därför inte kan läggas ut. Den anställde kan inte heller spara dessa dagar eftersom denne redan har 25 sparade dagar. I dessa fall är det nu möjligt att betala ut dessa semesterdagar i pengar. Detta sker i så fall med 5,4 procent av månadslönen enligt § 9 Mom 4:2.

I § 11 som handlar om anställnings upphörande införs ett nytt moment

Tidsbegränsad anställning kan bringas att upphöra före den tid som avsetts vid anställningstillfället genom att arbetsgivaren eller den anställde lämnar skriftlig underrättelse. Sådan anställning upphör en månad efter det att någondera parten lämnat skriftlig underrättelse till den andra parten. Från arbetsgivarens sida får sådan underrättelse inte lämnas efter det att sex månader förflutit från anställningen tillträdande.”

Detta nya moment innebär att den anställde kan avbryta sin visstidsanställning med 1 månads underrättelsetid.

Det innebär också att man som arbetsgivare kan avbryta en visstidsanställning under de första sex månaderna med en månads underrättelsetid. Detta innebär att alla visstidsanställningar har en inbyggd provanställningsperiod om sex månader.

Observera att dessa nya bestämmelser endast gäller inom Kommunals område och inte är tillämpbara på Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund eller Visions område. Vilket område som respektive facklig organisation organiserar beskrivs i § 11 Mom 2:2 i reglerna om uppsägnings på grund av arbetsbrist, i avsnittet turordning som lyder:

Vid upprättandet av turordningslistan utgör be­fatt­ningarna lärare ett turordningsområde, föreståndare, förskol­lä­rare och fritids­pedagog ett turord­ningsom­råde och barnsköta­re, köks­personal, lokal­vår­dare m fl ett turord­ningsom­råde för sig.

Förändringarna träder i kraft 1 november 2017.

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll finns som försättsblad till det gamla avtalet under Avtal & mallar (avtalsnummer 3110), se länk under Relaterad information. Så snart ett nytt avtal är klart går vi ut med information. Kom ihåg att du måste vara inloggad för att kunna ta del av avtalet.

Gunnar Järsjö

Titel
Rådgivare, förskola och skola, tjänstemän inom handeln, industriföretagen, tjänsteföretagen
Telefonnummer
08-702 54 19
E-postadress

Kamilla Rosendahl

Titel
Rådgivare, förskola och skola, hushållsnära tjänster, handeln, ideella organisationer.
Telefonnummer
08-702 54 12
E-postadress
Publicerad
den 12 oktober, 2017
Uppdaterad
för 5 månader sen