Korttidspermittering: Guide för arbetsgivare

Korttidspermittering innebär att arbetsgivaren under en period kan sänka arbetstiden för sina anställda samtidigt som dessa får behålla en stor del av lönen. Tack vare att staten går in och subventionerar lönekostnaden.

Korttidspermittering införs med anledning av coronakrisen

Läs mer om Coronavirus: Så hanterar du situationen som arbetsgivare.

Syftet är att organisationer som drabbas av minskad efterfrågan på varor och tjänster på grund av coronaepidemin ska kunna behålla sina medarbetare för att sedan snabbt växla upp verksamheten när konjunkturen vänder.

Finansdepartementet: Om förslaget korttidspermittering.

Korttidspermitteringsreglerna införs från och med den 16 mars 2020 och gäller året ut. Permitteringsstödet finns tillgängligt för ansökan den 7 april 2020 och kan beviljas för sex månader med möjlighet till förlängning i tre månader. Tillväxtverket kommer att vara handläggande myndighet.

Läs mer om uthyrning, utlåning och inlåning av anställda med anledning av korttidspermittering.

Kollektivavtal om korttidspermittering måste finnas

För en kollektivavtalsansluten arbetsgivare krävs dels ett kollektivavtal om korttidsarbete som slutits eller godkänts av de centrala parterna, dels ett lokalt kollektivavtal där de närmare förutsättningarna för tillämpningen av korttidsarbete är fastställda.

Vi har redan träffat flera centrala permitteringsavtal som möjliggör snabba lokala påkopplingar och driver förhandlingar med våra fackliga motparter för att få ytterligare sådana avtal snabbt på plats. Du som är medlem och har behov av permittering bör ta kontakt med din rådgivare i de här frågorna.

I vilken situation kan permitteringsstöd beviljas?

Permitteringsstöd förutsätter att arbetsgivaren

  • har drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter,
  • att svårigheterna har förorsakats av något förhållande utom företagets kontroll,
  • att svårigheterna rimligen inte kunde ha förutsetts eller undvikits av organisationen och
  • att organisationen har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska sina arbetskraftskostnader. (Som uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd om detta är möjligt.)

Vilka företag omfattas av regelverket?

I princip alla företag, juridiska personer och fysiska personer, som bedriver näringsverksamhet. Regeringens regler för korttidspermittering är en åtgärd för att stötta verksamheter som har sina intäkter från privat håll och som drabbas hårt av coronaepidemin.

Undantagna är dock det allmänna och vissa till det allmänna anknutna rättssubjekt som inte bedriver affärsverksamhet. Men vad betyder egentligen det?

Offentligt finansierad verksamhet

Grundtanken är att offentlig finansiering av verksamheter inte påverkas i nuläget till skillnad från intäkterna för en restaurang eller ett kafé.

Offentligt finansierade verksamheter som kan komma behöva ställa om sin verksamhet beräknas alltså fortsätta få intäkter och därmed kunna betala sina fasta kostnader i form av personal och lokaler.

Bland våra medlemmar finns emellertid en uppsjö av entreprenöriella bland- och hybridverksamheter som både har offentlig finansiering och driver privatfinansierade delverksamheter. Delar av verksamheten drabbas alltså hårt i nuläget. Medan andra delar har kvar sin finansiering.

Företag kan inte beviljas permitteringsstöd om verksamheten huvudsakligen är finansierad av allmänna medel och det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten.

Det vill säga om företaget mot ersättning utför uppgifter som annars hade utförts av det allmänna. Som exempel på sådana undantagna verksamheter kan nämnas privata utförare av offentligt finansierade tjänster inom hälsa, vård och övrig omsorg, och förskola och skola.

Undantaget bör däremot inte omfatta fall då arbetsgivare inom ramen för sedvanliga avtalsförhållanden mot ersättning tillhandahåller det allmänna varor eller tjänster. Till exempel ett privat byggföretag som mot ersättning åtagit sig att uppföra en idrottsanläggning åt en kommun.

Vad innebär begreppet »huvudsakligen finansierad« och hur blir det för oss med blandverksamhet?

En verksamhet anses huvudsakligen finansierad av allmänna medel om verksamheten till mer än hälften finansieras på sådant sätt.

Om ett företag inom en och samma juridiska person bedriver flera verksamheter, och någon av dem inte huvudsakligen är finansierad av allmänna medel, kan stöd lämnas i fråga om den verksamheten.

Verksamheten måste rimligen (enligt vår tolkning) kunna avgränsas från den övriga verksamheten genom exempelvis vara en separat resultatenhet, ha en egen budget, ha en egen arbetsledning och administration eller på annat sätt ha en egen identitet inom företaget eller organisationen. Tillväxtverket har för närvarande ingen sådan närmare definition.

Vilka anställda kan omfattas av permitteringsstöd?

  • Permitteringsstödet omfattar inte nyanställda utan endast anställda som var avlönade tre månader före ansökan om stöd. Stödet gäller för de anställda som företaget hade varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.
  • Anställda som tillhör arbetsgivarens familj är ej stödberättigade. Ej heller ägare av företaget.
  • Permitteringsstöd kan beviljas för anställda som är under arbetsbristvarsel och även för uppsagd personal (genom kommande ändring som endast gäller för 2020).
  • Arbetstagare som uppbär anställningssubventioner från Arbetsförmedlingen kan inkluderas i stödet.

Kostnadsfördelningen

NivåArbetstidsminskningLöneminskningArbetsgivareStatenArbetsgivarens minskade arbetskraftskostnader
1 20 % 4 % 1 % 15 % -19 %
2 40 % 6 % 4 % 30 % -36 %
3 60 % 7,5 % 7,5 % 45 % -53 %

Permitteringsstöd kan endast utgå för arbetstidsminskningar omfattande 20, 40 och 60 procent. I det lokala kollektivavtalet om korttidspermittering kan olika arbetstagare/arbetstagargrupper ha olika permitteringsgrader.

Lönetaket för statlig ersättning är 44 000 kr

Endast den kontanta lönekostnaden ingår. Permitteringsstöd kan inte ges för tjänstepension, semesterersättning, sociala avgifter och liknande kostnader.

De närmare förutsättningarna för korttidspermittering är reglerade i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete vilken för närvarande är föremål för ändringsförslag.

Ett företag, som vid tidpunkten för ansökan är skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen, är föremål för företagsrekonstruktion, är på obestånd eller är restfört hos Kronofogdemyndigheten för skatte- och avgiftsskulder, kan inte få permitteringsstöd.

Inte heller får företaget ha kopplingar till personer med näringsförbud.

Sven Rosqvist

Titel
Chefsjurist
Telefonnummer
08-702 54 16
E-postadress

Karin Svedberg

Titel
Intressepolitik för civilsamhälle och idéburen välfärd
Telefonnummer
08-702 54 03
E-postadress