Korttidspermittering: Guide för arbetsgivare

Korttidspermittering innebär att arbetsgivaren under en period kan sänka arbetstiden för sina anställda samtidigt som dessa får behålla en stor del av lönen. Tack vare att staten går in och subventionerar lönekostnaden.

Korttidspermittering införs med anledning av coronakrisen

Läs mer om coronakrisen: Så hanterar du situationen som arbets­givare.

Syftet är att organisationer som drabbas av minskad efterfrågan på varor och tjänster på grund av coronakrisen ska kunna behålla sina medarbetare för att sedan snabbt växla upp verksamheten när konjunkturen vänder.

Korttidspermitteringsreglerna införs från och med den 16 mars 2020 och gäller året ut. Permitteringsstödet finns tillgängligt för ansökan den 7 april 2020 och kan beviljas för sex månader med möjlighet till förlängning i tre månader. Tillväxtverket är handläggande myndighet.

De närmare förutsättningarna för korttidspermittering är reglerade i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Läs mer om uthyrning, utlåning och inlåning av anställda med anledning av korttidspermittering.

Kollektivavtal om korttidspermittering måste finnas

För en kollektivavtalsansluten arbetsgivare krävs dels ett kollektivavtal om korttidsarbete som slutits eller godkänts av de centrala parterna, dels ett lokalt kollektivavtal där de närmare förutsättningarna för tillämpningen av korttidsarbete är fastställda.

Vi har redan träffat flera centrala permitteringsavtal som möjliggör snabba lokala påkopplingar och driver förhandlingar med våra fackliga motparter för att få ytterligare sådana avtal snabbt på plats. Du som är medlem och har behov av permittering bör ta kontakt med din rådgivare i de här frågorna.

I vilken situation kan permitteringsstöd beviljas?

Permitteringsstöd förutsätter att arbetsgivaren

 • har drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter,
 • att svårigheterna har förorsakats av något förhållande utom företagets kontroll,
 • att svårigheterna rimligen inte kunde ha förutsetts eller undvikits av organisationen och
 • att organisationen har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska sina arbetskraftskostnader. (Som uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd om detta är möjligt.)

Ansökan om permitteringsstöd

Även kallat stöd för korttidsarbete

Ansökan om korttidsarbete

Ansökan om permitteringsstöd (stöd för korttidsarbete) är öppen hos Tillväxtverket.

Visa ansökan

Vilka arbetsgivare omfattas av regelverket?

I princip alla företag, såväl fysiska personer som bedriver näringsverksamhet som juridiska personer, omfattas av regelverket.

Ett företag, som vid tidpunkten för ansökan är skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen, är föremål för företagsrekonstruktion, är på obestånd eller är restfört hos Kronofogdemyndigheten för skatte- och avgiftsskulder, kan inte få permitteringsstöd. Inte heller får företaget ha kopplingar till personer med näringsförbud.

Tidigare har arbetsgivare som bedriver verksamhet som huvudsakligen är finansierad av allmänna medel, och där det ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten enligt offentligrättslig reglering (såsom exempelvis hälsa, vård och omsorg, förskola och skola), varit undantagna från möjligheten att få det statliga korttidspermitteringsstödet.

Eftersom coronakrisen drabbar samhällsekonomi och företag på sätt som inte har kunnat förutses, och på grund av den gränsdragningsproblematik som har uppstått kring vilka verksamheter som omfattas av undantaget, har riksdagen beslutat att under perioden 16 mars–31 december 2020 slopa undantaget.

Permitteringsstöd och semester

Tillväxtverket som är handläggande myndighet för ansökningar om korttidspermittering (korttidsarbete) har beslutat att semesterledighet är likställt med frånvaro i beräkningen av preliminärt stöd.

Tillväxtverket: Frågor och svar om korttidsarbete.

Vilka anställda kan omfattas av permitteringsstöd?

 • Permitteringsstödet omfattar inte nyanställda utan endast arbetstagare som var anställda tre månader före ansökan om stöd (jämförelsemånaden). Stödet gäller för de anställda som företaget hade varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.

 • Tidigare gällde att korttidspermitteringsstödet inte kunde utges för arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj. Eftersom coronakrisen kan slå hårt, mot småföretag där det kan finnas familjemedlemmar anställda, har riksdagen beslutat att ta bort familjeundantaget under perioden 16 mars–31 december 2020.

  Förändringen innebär att ägare som är anställda av den juridiska person som söker stöd numera omfattas av stödet, så även dennes anställda familjemedlemmar. Den som driver verksamhet i enskild firma kan fortfarande inte få stöd (dock dennes anställda).

 • Arbetstagare som uppbär anställningssubventioner från Arbetsförmedlingen kan inkluderas i stödet.

 • Arbetstagare som är under arbetsbristvarsel omfattas.

 • Tidigare har korttidspermitteringsstödet inte omfattat uppsagda arbetstagare. Oavsett om de har sagts upp innan eller efter permittering. Detta undantag har nu ändrats så att uppsagda arbetstagare är berättigade till permitteringsstöd under perioden 16 mars–31 december 2020.

  Enligt 12 § LAS är dock arbetstagare som har sagts upp under sin uppsägningstid berättigad att erhålla oförändrade lön och övriga anställningsförmåner.

  Den regeln gäller även för korttidspermitterade. Vilket innebär att arbetsgivaren under uppsägningstiden får betala den lön som den permitterade arbetstagaren annars hade behövt avstå. (4, 6 eller 7,5 % beroende på permitteringsgraden.)

  Detta påverkar dock inte rätten till permitteringsstödet. (Som annars förutsätter att arbetstagaren minskar sin lön med de omnämnda procenttalen.)


Kostnadsfördelningen

NivåArbetstidsminskningLöneminskningArbetsgivareStatenArbetsgivarens minskade arbetskraftskostnader
1 20 % 4 % 1 % 15 % -19 %
2 40 % 6 % 4 % 30 % -36 %
3 60 % 7,5 % 7,5 % 45 % -53 %
4 80 % (gäller enbart maj–juli 2020) 12 % 8 % 60 % -72 %

Permitteringsstöd kan endast utgå för arbetstidsminskningar omfattande 20, 40, 60 och 80 procent. I det lokala kollektivavtalet om korttidspermittering kan olika arbetstagare eller arbetstagargrupper ha olika permitteringsgrader.

Lönetaket för statlig ersättning är 44 000 kr

Det statliga stödet för korttidspermittering utges endast för lönedelar upp til skiktgränsen 44 000 kr. Lönedelar som ligger ovanför skiktgränsen ska också minskas med 4, 6 eller 7,5 %. 

Det är den regelmässigt utgående kontanta lönen (ordinarie lön) som arbetstagaren skulle ha haft under månaden om denne inte hade varit korttidspermitterad som ska ligga till grund för stödet.

I ordinarie lön ingår normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skiftstillägg, däremot ingår inte bonus, provision och övertidsersättning som inte utgår regelmässigt varje månad. Löneförmåner av icke kontant slag ingår ej heller. 

Permitteringsstöd kan inte ges för tjänstepensionsemesterersättning, sociala avgifter och liknande kostnader.

Sven Rosqvist

Titel
Chefsjurist, juridisk verksamhet
Telefonnummer
08-702 54 16
E-postadress

Karin Svedberg

Titel
Intressepolitik för civilsamhälle och idéburen välfärd
Telefonnummer
08-702 54 03
E-postadress
Publicerad
för 6 månader sen
Uppdaterad
för 7 dagar sen